മാന്നന്നൂർ എ.യു.പി. സ്‌കൂളിലെ പഠനയാത്ര

മാന്നന്നൂർ എ.യു.പി.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും 16.12.2017നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial