മേലാറ്റൂർ എ.എം.എൽ.പി. സ്‌കൂൾ പഠനയാത്ര ഖസാക്കിലെത്തി

മേലാറ്റൂർ എ.എം.എൽ.പി. സ്‌കൂൾ പഠനയാത്ര 5.2.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial