മേലാറ്റൂർ ..എ . .എൽ .പി .എസ് .സ്കൂൾ

മേലാറ്റൂർ ..എ . .എൽ .പി .എസ് .സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …(18 -01 -2020 )

© O. V. Vijayan Memorial