മേലൂർ എ .എൽ .പി .സ്ക്കൂൾ

മേലൂർ എ .എൽ .പി .സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ,അധ്യാപകരും ,രക്ഷിതാക്കളും ഖസാക്ക് സന്ദർശനത്തിനെത്തി ….(11 -01 -2020) സ്ക്കൂൾ

© O. V. Vijayan Memorial