മൊഴിയുടെ ചില്ലുജാലകങ്ങൾ ഒ.വി.വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം – 2023

 

© O. V. Vijayan Memorial