‘മോഷണ ഗൂഡാലോചന’ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു

വെക്കാനം – കോങ്ങാട് നാടകസംഘം അവതരിപ്പിച്ച ‘മോഷണ ഗൂഡാലോചന’ എന്ന നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial