വടക്കേപ്പൊറ്റ AUPS പഠനയാത്രാസംഘം ഖസാക്കിലെത്തി

വടക്കേപ്പൊറ്റ AUP സ്‌കൂളിലെ 40 കുട്ടികളും 3 ടീച്ചർമാരും അടങ്ങുന്ന പഠനയാത്രാസംഘം ജൂലൈ 27ന് ഓ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial