വണ്ടാഴി സി.വി.എം. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര സ്മാരകത്തിലെത്തി

വണ്ടാഴി സി.വി.എം. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര 11.11.17നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകത്തിലെത്തി.

© O. V. Vijayan Memorial