വല്ലങ്ങി യു.പി. സ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര 06.01.2018

വല്ലങ്ങി യു.പി. സ്കൂളിലെ 90 കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും 06.01.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial