‘വിജയന്റെ കഥകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.പി.കെ.രാജശേഖരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി

വെക്കാനം – ‘വിജയന്റെ കഥകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.പി.കെ.രാജശേഖരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ശ്രീ.രഘുനാഥൻ പറളി മോഡറേറ്റർ ആയ സെഷനിൽ ശ്രീ.മനോജ് വീട്ടിക്കാട് സ്വാഗതവും ശ്രീ.സൈദ് മുസ്തഫ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial