വിജയസ്മരണകളിൽ കെ.ജി.എസ്.

പ്രിയ കവി കെ.ജി.എസ്‌. 19.01.19നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial