ഒ.വി.വിജയൻ ലൈവ് തിയേറ്റർ ഉദ്ഘാടനം

© O. V. Vijayan Memorial