അദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. ടി.കെ. നാരായണദാസ്

© O. V. Vijayan Memorial