ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീമതി. മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ്.

© O. V. Vijayan Memorial