വിജയൻ സ്‌മൃതി പ്രഭാഷണം ഫെബ്രുവരി 24ന്

ഫെബ്രുവരി 24 രാവിലെ 10:30 മണിക്ക്‌.
എല്ലാവർക്കും തസ്രാക്കിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം..

© O. V. Vijayan Memorial