വി .ട്ടി .ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സഹോദരനും ,മേഴത്തൂർ ഗ്രന്ഥശാലാ അംഗങ്ങളും ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ..

വി .ട്ടി .ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സഹോദരനും ,മേഴത്തൂർ ഗ്രന്ഥശാലാ അംഗങ്ങളും ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ..

© O. V. Vijayan Memorial