“ശാസ്ത്ര പഥം ക്യാമ്പ്

ശാസ്ത്ര പഥം ക്യാമ്പ് അംഗംങ്ങളായ വിവിധ സ്കൂൾ വിദ്യാത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …..”(01.02.2020.)

© O. V. Vijayan Memorial