ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ

ബാലുശ്ശേരി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial