ശ്രീ.വി.ആർ. രാജ്‌മോഹൻ ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ.വി.ആർ. രാജ്‌മോഹൻ 18.05.2019നു ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial