ശ്രീ. സി.പി. ജോൺ 26.02.2018ന് സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

തസ്രാക്: ശ്രീ. സി.പി. ജോൺ 26.02.2018ന് സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial