സംവിധായകൻ പ്രമോദ്‌ പയ്യന്നൂർ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

സംവിധായകൻ പ്രമോദ്‌ പയ്യന്നൂർ 21.01.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial