സംവിധായകൻ ശ്രീ .കമൽ

പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനും, കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ ശ്രീ. കമലും സഹപ്രവർത്തകരും തസ്രാക്കിലെ ഒ .വി .വിജയൻ സ്‌മാരകം .. സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ….. സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ടി. ആർ. അജയനോടൊപ്പം.(24.01.2021)

© O. V. Vijayan Memorial