സംസ്കൃതി സമ്മേളനം ശ്രീ.ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പാലക്കാട്ടെ എഴുത്തുകാർ ഒ.വി. വിജയനു അക്ഷരപ്രണാമം നടത്തുന്ന സംസ്കൃതി സമ്മേളനം ശ്രീ.ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

© O. V. Vijayan Memorial