സെൻ്റ്.പോൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കൊടുവായൂർ

കൊടുവായൂർ സെൻ്റ്.പോൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial