സ്വാതി സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിലെ പഠനയാത്രാസംഘം ഖസാക്കിൽ

തസ്രാക്ക്:വാണിയംകുളം സ്വാതി സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിലെ 65 വിദ്യാർത്ഥികളും 4 അദ്ധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന പഠനയാത്രാസംഘം 24/09/2017നു ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial