ഹരിനാരായണൻ ഖസാക്കിൽ

കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ശ്രീ. ഹരിനാരായണൻ 19.01.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial