എഴുത്തുകാരുടെ ഗ്രാമം നിർമ്മാണോദ്‌ഘാടനം …

© O. V. Vijayan Memorial