അക്ഷരക്കൂട്ടം ഖസാക്കിലെത്തി

തസ്രാക്ക്: അക്ഷരക്കൂട്ടം മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ എലപ്പുള്ളി അംഗങ്ങൾ 02/09/2017നു ഒ. വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial