അഹല്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, കോഴിപ്പാറ

അഹല്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, കോഴിപ്പാറയിലെ 78 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial