എ.ജെ.കെ. കോളേജിലെ പഠനയാത്ര

എ.ജെ.കെ. കോളേജിലെ 97 കുട്ടികളുടെ പഠനയാത്ര കവിയും അദ്ധ്യാപികയുമായ ശ്രീമതി. സുഭദ്രാ സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 16.2.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial