ഏകദിന സെമിനാർ ..ഏവർക്കും സ്വാഗതം

ഖസാക്കിൻറെ ഇതിഹാസം അൻപതാം വർഷം..ഏകദിന സെമിനാർ ….
നവംബർ .6 ന് (06/11/2019)..രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെ
സർക്കാർ കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ

© O. V. Vijayan Memorial