ഒ.വി. വിജയൻ സ്‌മൃതി ഉപഹാരങ്ങളുടെ പ്രകാശനം

ഒ.വി. വിജയൻ സ്‌മൃതി ഉപഹാരങ്ങളുടെ പ്രകാശനം കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ നിർവ്വഹിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial