കണ്ണാടി ഇ.എം.എസ്‌. സ്മാരക വായനശാലയിലെ യുവ അംഗങ്ങൾ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

കണ്ണാടി ഇ.എം.എസ്‌. സ്മാരക വായനശാലയിലെ 48 യുവ അംഗങ്ങൾ 15.06.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial