കാരുണ്യദീപം ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

പാലക്കാട്‌ കാരുണ്യദീപം ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ 19.04.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial