കെട്ടിട സമുച്ചയ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ 29ന്

കെട്ടിട സമുച്ചയ ഉദ്ഘാടനം
ഋതുക്കൾ – ഫോട്ടോ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനം
ലഘുഭക്ഷണശാല ഉദ്ഘാടനം
ഉപഹാരശാല ഉദ്ഘാടനം
പുസ്തകശാല ഉദ്ഘാടനം
ഒ. വിജയൻ പുരസ്‌കാര സമർപ്പണം

2019 ജൂൺ 29 ശനി രാവിലെ 10:30ന് തസ്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം.

© O. V. Vijayan Memorial