കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ നേമം പുഷ്പരാജ്, സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി.വി.ബാലൻ. മാനേജർ ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി എന്നിവർ തസ്റാക്കിലെ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ നേമം പുഷ്പരാജ്, സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി.വി.ബാലൻ. മാനേജർ ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി എന്നിവർ തസ്റാക്കിലെ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial