കൊടുവായൂർ എ.എസ്‌.എം. ടി.ടി.ഐയിൽ നിന്നും ഖസാക്കിലേക്ക്

കൊടുവായൂർ എ.എസ്‌.എം. ടി.ടി.ഐയിലെ 5 അദ്ധ്യാപകരും 64 ട്രയിനിംഗ്‌ വിദ്യാർത്ഥികളും 12.10.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial