കൊടുവായൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര 28.10.2017

കൊടുവായൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന പഠനയാത്ര 28.10.2017നു ഖസാക്കിലെത്തി.

© O. V. Vijayan Memorial