കൊടുവായൂർ സ്‌കൂളിലെ കുരുന്നു കൗതുകങ്ങൾ ഖസാക്കിൽ

കൊടുവായൂർ ജി.ബി.എൽ.പി. സ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ളാസുകാരായ 22 കുരുന്നുകൾ 02.11.2018ന് ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial