ഖസാക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്.

ഖസാക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്.. തസ്രാക്കിൽ..മാർച്ച്‌ 28,29,30 തിയ്യതികളിൽ..

© O. V. Vijayan Memorial