തത്തമംഗലം ജി.എസ്‌.എം.വി.എച്ച്‌.എസ്‌.എസ്സിലെ പഠനയാത്ര ഖസാക്കിൽ

തത്തമംഗലം ജി.എസ്‌.എം.വി.എച്ച്‌.എസ്‌.എസ്സിലെ പത്താം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 7.11.2017നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശ്ശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial