നെന്മാറ ഗവണ്മന്റ്‌ ഗേൾസ്‌ സ്കൂളിലെ പഠനയാത്ര ഖസാക്കിലെത്തി

നെന്മാറ ഗവണ്മന്റ്‌ ഗേൾസ്‌ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 80 വിദ്യാർത്ഥിനികളും അദ്ധ്യാപകരും 17.01.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാകം സന്ദർശിച്ചു.\

© O. V. Vijayan Memorial