നെഹ്‌റു യുവകേന്ദ്ര

ഗുജറാത്ത് ,തെലങ്കാന ,കർണാടക ,തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നെഹ്‌റു യുവകേന്ദ്രയുടെ വിദ്യാർഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു(23-12-19) ….

© O. V. Vijayan Memorial