പാലക്കാടിന്റെ … ഹൃദയഭിത്തിയിൽ ഇതിഹാസകാരൻ ….

© O. V. Vijayan Memorial