പ്രൊഫ .ശിവ വിശ്വനാഥൻ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …

പ്രൊഫ .ശിവ വിശ്വനാഥൻ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …ഒ .വി .വിജയൻ സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ .ടി .ആർ .അജയനോടൊപ്പം …

© O. V. Vijayan Memorial