ഭാരത്മാതാ സ്‌കൂളിലെ പഠനസംഘം ഖസാക്കിലെത്തി

തസ്രാക്ക്: പാലക്കാട് ഭാരത്മാതാ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 3/8/17 ഓ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial