ലിറ്ററേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദർശനവും …”നാലുകെട്ടും നിളയും ” മയ്യഴിയിലൂടെ “….

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അത്ഭുത ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കലാകാരൻ… ശ്രീ. ഡി .മനോജ് വൈക്കത്തിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദർശനവും …”നാലുകെട്ടും നിളയും ” മയ്യഴിയിലൂടെ “….

© O. V. Vijayan Memorial