വിജയനെ നുകർന്ന് ചിന്മയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ

തത്തമംഗലം ചിന്മയ സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന 37 കുട്ടികളുടെ പഠനയാത്ര 9.2.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial