വിജയൻറെ കാർട്ടൂണുകൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രമേയങ്ങളുള്ളവ

പാലക്കാട്: വിജയൻറെ കാർട്ടൂണുകൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രമേയങ്ങളുള്ളവയാണെന്ന് ശ്രീ. സി.പി. പ്രമോദ് (പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി, ബഹു. കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി). തസ്രാക്കിലെ ഞാറ്റുപുരയിൽ ഈ സർക്കാർ ഒരു ഇതിഹാസം പുനർജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒ.വി. വിജയൻ കാർട്ടൂൺ ഗാലറി വ്യത്യസ്തവും പുതുതലമുറയിൽ ചരിത്രബോധം ഉണർത്താൻ പ്രാപ്തമായ ഒന്നുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മെയ് 26ന് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ടി.ആർ. അജയനൊപ്പം ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

© O. V. Vijayan Memorial