ശ്രീ .മൈത്രേയൻ ..

എഴുത്തുകാരനും ,പ്രഭാഷകനുമായ..ശ്രീ .മൈത്രേയൻ ..ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ..

© O. V. Vijayan Memorial